03/02/2019

Chociaż liczba osób które ubiegają się o kredyt w Polsce wzrasta, niewiele z nich może dokładnie powiedzieć czym jest KRDN. Ten skrót wykorzystywany jest dla zaznaczania Krajowego Rejestru Długów Niewypłacalnych i jest bardzo ważny dla każdej osoby, która chce uzyskać pieniądze na kredyt. Od tego, czy w tym rejestrze znajduje się nazwisko danej osoby zależy zarówno to, czy będzie w ogóle udzielony jej kredytu, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie.

Postaramy się zatem udzielić odpowiedzi na pytania o to, czym w rzeczywistości jest KRDN, co oznacza niewypłacalność dłużnika, jak zachowywać się w tym przypadku, gdy już znalazłeś się w rejestrze oraz jak sprawdzić czy w rzeczywistości się w nim znajdujesz.

Jakie są podstawy prawne funkcjonowania Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Funkcjonowanie KRDN bazuje na Ustawie przyjętej 20 sierpnia 1997 roku, która dotyczy działalności Krajowego Rejestru Sądowego, według której rejestr ten składa się z kilku elementów, a mianowicie są to:

· Listy przedsiębiorców;

· Listy organizacji społecznych i zawodowych, w tym fundacji, stowarzyszeń oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

· Listy subiektów wniesionych do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jak można zauważyć na podstawie podanej listy, KRDN jest częścią KRS-u. Zgodnie ze zmianami artykułu 55 Ustawy o KRS, którego wprowadzenie w życie zaplanowane jest od 1 lutego 2019 roku, lista osób, które mogą trafić do rejestru dłużników, znacznie się zwiększy.

Istnieją również prywatne podmioty prowadzące Rejestry Dłużników. Zaliczyć do nich można:

· Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.,

· BIG InfoMonitor S.A.,

· Krajowy Rejestr Długów BIG S.A..

Podstawą do działalności takich organizacji są przepisy prawne wynikające ze znowelizowanej w listopadzie 2017 roku Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Wszystkie podane powyżej informacje pozwalają stwierdzić, że RDN działa na nieco innych podstawach, niż inne BIGi istniejące w Polsce. Ten rejestr nie może być uznany za prywatny rejestr – jest to narzędzie państwowe w postaci bazy dłużników, które w ciągu ostatnich kilku lat zostało dobrze doprecyzowane.

Początkowo do tego rejestru wnoszono tylko tych przedsiębiorców, którzy stracili swoją płynność finansową w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej jednak teraz do rejestru mogą trafić również te osoby, które mają długi w wypłacie alimentów w ciągu 6 lub więcej miesięcy.

 

W jakich przypadkach można trafić do RDN?

Wniesienie osoby do RDM może odbywać się zarówno na wniosek wierzyciela, jak i urzędu

Wpis do RDN dokonany z urzędu

Urząd może ubiegać się o wniesienie do RDN w trybie postępowań sądowych, natomiast sam sąd również ma prawo wnosić osoby do takiego rejestru bez jakichkolwiek wniosków na podstawie artykułu 55 Ustawy o KRS.

 

Sytuacje, które mogą doprowadzić do wniesienia do rejestru:

· Jako osoba fizyczna wykonujesz działalność gospodarczą i ogłaszasz upadłość lub pojawia się wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości w przypadkach, gdy posiadany przez Ciebie majątek jest niewystarczający, by pokryć koszty postępowania sądowego;

· Jeśli jako osoba fizyczna nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale ogłaszasz swoją upadłość;

· Jeśli jesteś wspólnikiem przedsiębiorstwa ponoszącym finansową odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania (ta reguła nie dotyczy komandytariuszy w spółce komandytowej), a wielkość Twojego majątku jest niewystarczająca do pokrycia kosztów postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości przez stronę prawomocną;

· Jeśli odniesiono Cię do kategorii dłużników zobowiązanych ujawnić swój majątek na podstawie wymagań Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

· Jeśli zostałeś pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, pełnomocnika lub  reprezentanta w przedsiębiorstwie państwowym, spółce handlowej, spółdzielni, stowarzyszeniu lub fundacji;

· Jeśli masz zaległości z wypłatą alimentów (zgodnie z wymaganiami art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Wpisanie osoby do RDN na podstawie wniosku

Do rejestru możesz również trafić w wyniku złożenia odpowiedniego wniosku przez wierzyciela.

Są także inne wytyczne, po spełnieniu których można trafić do rejestru dłużników niewypłacalnych, między innymi na podstawie wniosku wierzyciela, który zgłasza do sądu rejestrowego KRS wniosek w postaci formularza KRS-D1. Złożenie takiego wniosku jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki. Pierwsza z nich to posiadanie przez wykonawcę tytułu wykonawczego przeciwko konkretnemu dłużnikowi, a druga zachodzi w momencie, gdy w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia wymaganego przez wierzyciela nie zostało ono zaspokojone.

W jakim celu tworzony jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Stworzenie Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, będącego elementem Krajowego Rejestru Sądowego, stało się wynikiem często pojawiającej się potrzeby sprawdzania kontrahentów pod względem ich wypłacalności. Otóż, podstawową funkcją takiego rejestru jest funkcja informacyjna, ponadto odgrywa on również rolę zabezpieczającą dla wierzyciela.

Gdy dłużnik trafia do RDN jest to swoista karą, która nalicza się przez jego niewywiązywanie z zaistniałych zabowiązań finansowych oraz nierzetelność. Otóż kolejną funkcja takiego Rejestru jest funkcja sankcyjna.

Trafiając do RDN, osoba traci swoją wiarygodność, konsekwencją czego staje się to, że firmy kredytujące nie zechcą zawierać umów z osobą zadłużoną. Odpowiednio, jeszcze jedną funkcją tego rejestru jest uprzedzająca, pozwalająca firmom kredytującym uniknąć nieodpowiedzialnych klientów.

 

Gdzie możesz samodzielnie sprawdzić informacje o sobie w RDN?

Aby dowiedzieć się, czy nie zostałeś wpisany do rejestru RDN, należy wejść na oficjalną stronę KRDN.pl, pozwalającą zobaczyć dane dotyczące zarówno osób fizycznych, jak i firm. Informacje są udostępniane pod warunkiem, gdy klient podaje swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz PESEL. Dla osób prowadzących firmy i chcących sprawdzić swoich kontrahentów, obowiązkowym warunkiem jest wskazanie REGONU.

 

Koszt sprawdzenia podmiotu w rejestrze

System oferuje kilka prostych form dokonania płatności, w tym:

· 15 zł kosztuje korzystanie z opcji Szybkich płatności (funkcja jest dostępna po zalogowaniu);

· 20,91 zł to koszt płatności SMS;

· 15 zł będzie kosztować opłata za pośrednictwem salda kredytów (ta funkcja również dostępna jest tylko dla zalogowanych klientów).

 

W jakich przypadkach i kto może się ubiegać o wykreślenie z RDN-u?

Aby uzyskać wiarygodność dłużnik powinien zostać skreślony z listy dłużników w rejestrze. Zapisy wygasają automatycznie po upływie 10 lat od momentu, kiedy zostaje dokonany wpis. Ponadto, jeśli przez Sąd rejestrowy zostaje przyjęta decyzja o uchyleniu lub zmianie postanowienia, na podstawie którego dokonano wpisu, wówczas również uważany jest za nieważny. Jest to jednak dość długa droga, dlatego niektóre osoby, które już spłaciły swój dług, oddają przewagę innej opcji.

Można także wypełnić formularz KRS-D3 (dostępny do pobrania w Internecie) i złożyć wniosek o wykreślenie z RDN-u. To osoba zadłużona powinna wypełniać dokumenty, ponadto wymagane jest od niej też wskazanie miejsca, w którym załączniki zostaną złożone w postaci elektronicznej lub papierowej.

W przypadku, gdy spłaciłeś wszystkie długi, nie możesz liczyć na to, że wierzyciel będzie ubiegać się o wykreślenie Cię z listy – jest to obowiązek osoby zadłużonej, która powinna dokonać samodzielnie wszystkich formalności wraz ze stosownym wnioskiem.